Aanmelden nieuwsbrief

Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

U kunt zich op elk gewenst tijdstip weer afmelden voor de nieuwsbrief.

E-mail adres:

Contact

SBO De Oosteres
Winkelsteeg 6
7607 AT Almelo
Telefoon: 0546 813085
E-mail: info@oosteresopoa.nl


Het begin:

Op 1 november 1929 startte de school voor Speciaal Onderwijs in Almelo. Het was een openbare school. Dat betekende dat de gemeente Almelo verantwoordelijk was voor de financien, en niet een stichting, zoals bij de bijzondere scholen. De school was een samenwerkingsproject van de drie schoolbesturen voor lager onderwijs in Almelo: Roomskatholiek, Protestantschristelijk en de gemeente Almelo.

De drie besturen voelden een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de school. De afspraak was dat als er 30% Roomskatholieke leerlingen op de school zaten, ook 30% van de leerkrachten Roomskatholiek zou zijn. En net zo bij de andere besturen. Op de school werd godsdienstles gegeven, zoals dat ook voor die leerlingen op hun lagere school gebeurde. Naar de huidige maatstaven een hypermoderne constructie.

In de dertiger jaren kreeg de school de naam van de eerste inspecteur voor het Speciaal Onderwijs: de dr. van Voorthuysenschool.

De school was gehuisvest op de eerste etage van het badhuis, waar nu het Theaterhotel staat.

 

Een nieuw gebouw aan de Winkelsteeg:

In de zestiger jaren kreeg de school een nieuw modern gebouw aan de Winkelsteeg in de wijk Oosteres.

De toenmalige directeur, Jan Siebelink (ook initiatiefnemer en medeoprichter van het Siebelinkhuis in Almelo) was een fervent voorstander van de Reformpedagogiek. De Reformpedagogiek ontstond in de grote steden. Opvoeders als Pestalozzi (Zwitserland), Decroly (Belgie), en Kees Boeke, Jan Ligthart en Theo Tijssen in Nederland vonden dat de kinderen in de grote steden de natuur alleen nog maar leerden kennen vanuit boekjes. Deze kinderen konden niet door weilanden rennen, met dieren omgaan en in de bossen ravotten, boomhutten bouwen en vlotten maken. Allemaal activiteiten, waardoor je als kind allerlei dingen leert toepassen.  Dus stichtten zij scholen, waarin de kinderen ruimte kregen om het geleerde toe te passen in praktijklessen, met dieren om te gaan en in de tuinen te werken.

Siebelink kreeg de ruimte om de nieuwe school in te richten volgens deze ideeen. Vandaar dat de school een boerderij heeft, een houtwal, tuinen en een aantal praktijkruimtes.

De Oosteres is, voor zover bekend, de enige (speciale) basisschool in Nederland, waar de ideeen van de Reformpedagogiek op deze manier terug zijn te vinden.  In de laatste jaren krijgen sommige scholen voor speciaal onderwijs weer interesse voor deze denkbeelden.

 

De Oosteres:

In de tachtiger jaren werd de naam van de school veranderd in 'de Oosteres'. De tijden van weleer waren voorbij. Er was geen lager onderwijs meer, maar basisonderwijs. En de Oosteres was geen speciaal onderwijs meer, maar speciaal basisonderwijs. Bovendien werden er nu forse eisen gesteld aan het onderwijsprogram-ma. Minstens 60% van de tijd moest besteed worden aan de hoofdvakken (lezen, taal, schrijven). Net zoals op de basisschool in de eigen wijk. En liefst nog iets meer. Dus werd de naam veranderd en het programma aangepast aan de nieuwe eisen van de tijd.

Eind twintigste eeuw fuseerde 'de Oosteres' met de andere openbare school voor speciaal basisonderwijs 'de Hooiweide'. Vanaf  dat moment werd de Oosteres een speciale basisschool voor elke leerling, die in het 'gewone' basisonderwijs vanwege leer en/of gedragspoblemen ondanks alle extra inzet geen aangepast onderwijs kan krijgen, maar (nog) niet is aangewezen op (voortgezet) speciaal onderwijs. Zo zijn er leerlingen met een goed leerniveau, die een speciale pedagogisch aanpak nodig hebben, maar ook leerlingen met een forse leerachterstand maar zonder een speciale pedagogische aanpak.

 

De huidige situatie:

Almelo kent nu drie scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO): de Oosteres, de Rank en de Toermalijn. De Oosteres is de openbare SBO, de Rank de Protestantschristelijke en de Toermalijn de Roomskatholieke.

De Oosteres is een school gebleven vanuit de Reformpedagogiek. We zijn daar heel trots op, want we zijn daarin nogal uniek. Maar we zijn ook een basisschool, waarbinnen we er alles aan willen doen om het kind toe te leiden naar een vorm van vervolgonderwijs, waar het, gezien de mogelijkheden, de meeste kans maakt op een succesvolle schoolloopbaan.

We vinden dat ouders alle informatie horen te krijgen, om de juiste beslissingen voor hun kind te kunnen nemen.

En we vinden dat we de leerlingen moeten leren op hun niveau de verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen gedrag en voor het welbevinden van hun medeleerlingen. Net zoals wij oprecht proberen, met de nodige missers, als goede professionals deze ontwikkeling ook bij onszelf te stimuleren. Vandaar dat wij gekozen hebben voor de methodes 'Tim & Flapoor' en 'Rots & Water' als methodes voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheid.

 

De toekomst:

Het is de bedoeling dat op 1-8-2017 de drie SBO-scholen in Almelo één SBO-school zullen gaan vormen. Dat betekent dus een fusie tussen de drie SBO-scholen. In het schooljaar 2016/207 zal deze fusie door de drie schoolbesturen, in samenwerking met de drie teams en directies, worden voorbereid.

In het schooljaar 2016/2017 zal ook door de drie besturen van de huidige SBO-scholen worden bepaald hoe de uiteindelijke huisvesting zal plaatsvinden. Vooralsnog staat in de 'Scholenvisie Primair Onderwijs Almelo' dat de hoofdlocatie, uiterlijk per 1-8-2020, aan de Winkelsteeg 6 te Almelo is gepland.

Deze fusieschool zal een samenwerkingsschool worden, waarin ruimte zal worden gecreeerd voor de verschillende levensbeschouwingen.