Aanmelden nieuwsbrief

Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

U kunt zich op elk gewenst tijdstip weer afmelden voor de nieuwsbrief.

E-mail adres:

Contact

SBO De Oosteres
Winkelsteeg 6
7607 AT Almelo
Telefoon: 0546 813085
E-mail: info@oosteresopoa.nl

Schoolgeld:

Op elke school wordt jaarlijks van de ouders schoolgeld gevraagd.

Dit schoolgeld is bedoeld voor activiteiten, waarvoor de school zelf van de overheid geen geld krijgt, maar die door ouders toch belangrijk worden gevonden. Het zijn dus activiteiten die voor een school niet wettelijk verplicht zijn om jaarlijks uit te voeren. Hierbij kan je denken aan activiteiten als:

-Sinterklaasfeest
-Kerstfeest
-Paasfeest
-Schoolreisjes en schoolkampen

De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks op advies van de ouderraad vastgesteld door de op de Algemene Oueravond aanwezige ouders. De binnengekomen bedragen worden beheerd door de penningmeester van de ouderraad. Tijdens de Algemene Ouderavond legt de penningmeester verantwoording af over de besteding van de gelden in het afgelopen schooljaar. Een kascommissie controleert of alles klopt.

In het schooljaar 2014/205 zal het schoolgeld 50 euro bedragen voor de groepen in cluster 1 (groepen 3/4 , 4/5 en 5/6) en 75 euro voor de groepen in cluster 2 (groepen 6/a , 6/7b en 7/8). Het verschil zit hem in het feit dat in cluster 1 een eendaags schoolreisje is gepland en in cluster 2 een driedaags schoolkamp.

 

Vrijwillige ouderbijdrage:

Het schoolgeld is een vrijwillige ouderbijdrage. Dat betekent dat het aan de ouders is of ze de bijdrage (50 of 75 euro) wel of niet willen betalen.

Omdat een school de activiteiten moet kunnen plannen  en er zeker van moet zijn dat de rekeningen ook betaald kunnen worden en niet ten koste gaan van het normale schoolbudget, wordt van de ouders een verklaring gevraagd dat er betaald zal worden. Deze verklaring wordt bij de intake, als het kind als leerling wordt ingeschreven, getekend.

Ouders kunnen deze verklaring elk schooljaar vóór 1 oktober via een schriftelijke verklaring intrekken. Als dat op 1 oktober nog niet is gebeurd, verwacht de school dat het schoolgeld van dat schooljaar zal worden betaald.

Ouders zullen aan het begin van elk schooljaar via de nieuwsbrief, de website en de schoolgids erop worden gewezen dat zij hun verklaring vóór 1 oktober kunnen intrekken.

 

Hoe kunt of wilt U betalen:

De voor ons makkelijkste manier is per overschrijving via de bank. Ons IBAN-nummer is:

NL94RABO0381310795 t.n.v. de Oosteres

U kunt natuurlijk ook contant bij de directie betalen.

Als U dat wilt, is ook een spaarregeling mogelijk. Bij voorbeeld 2 euro per week, of 5 euro per maand.

De totale schoolbijdrage dient uiterlijk per 1 mei 2015 te zijn betaald.

 

Als het betalen van het schoolgeld een probleem is of een probleem wordt:

In deze tijd is het voor sommige ouders moeilijk om financieel rond te komen. In sommige situaties kan dan ook het betalen van het schoolgeld een probleem worden.

Het enige dat wij van deze ouders vragen, is om dit bijtijds aan te geven bij de directie van de school. In die situaties is er altijd in vertrouwelijk onderling overleg een bevredigende oplossing mogelijk.