Aanmelden nieuwsbrief

Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

U kunt zich op elk gewenst tijdstip weer afmelden voor de nieuwsbrief.

E-mail adres:

Contact

SBO De Oosteres
Winkelsteeg 6
7607 AT Almelo
Telefoon: 0546 813085
E-mail: info@oosteresopoa.nl

Algemeen:

In sommige situaties is de ontwikkeling van een leerling zodanig, dat de leden van de Commissie van Onderzoek en Begeleiding (CvB) de directeur adviseren de ouders de mogelijkheid te bieden hun kind aan te melden voor een school voor regulier basisonderwijs.

In de afgelopen jaren is dit een aantal keren gebeurd. De Oosteres streeft ernaar dit vaker te laten plaatsvinden. Zeker nu de ervaringen met dit soort trajecten positief zijn. De ervaring is ook dat ouders voor deze keuze terugschrikken, omdat ze blij zijn dat het nu goed gaat met hun kind en ze geen wisseling van school meer willen.

 

Criteria:

De leerling is bij terugplaatsing naar he regulier bassonderwijs in staat mee te draaien in een groep met leeftijdsgenootjes. 

Dat betekent dat de leerling:
- qua niveau op de hoofdvakken niet te veel afwijkt van wat aan leerstof in die groep wordt aangeboden
- qua ontwikkeling minimaal kan worden aangemeld voor regulier VMBO-GT/LT
- geen extra problemen heeft met de werkhouding, de omgang met medeleerlingen en de lesinstructies
- interesse heeft in de wereldorientatievakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, levensbeschouwing)

Normaliter is het laatste schooljaar, waarin deze mogelijkheid aan de ouders wordt aangeboden, het schooljaar aarin de leerling 10 wordt (let wel: een schooljaar loopt van 1/10 tot en met 30/9).

 

Procedure:

- De directeur adviseert de ouders de keuze in overweging te nemen om hun kind te plaatsen binnen een reguliere basisschool.
- De ouders geven aan dat ze dit willen en vermelden voor welke basisscholen ze kiezen.
- De directeur benadert deze basisscholen met de vraag of ze belangstelling hebben voor deze plaatsing. Als de reactie positief is, meldt de directeur dit bij de ouders, waarna de ouders in contact treden met de gekozen basisscholen. De directeur van de Oosteres biedt het onderwijskundig rapport aan.
- Als ouders en basisschool tot overeenstemming komen over de plaatsing, wordt de datum van overplaatsing bepaald.
- Vanuit de Oosteres wordt na de plaatsing een jaar lang extra begeleiding aangeboden. De basisschool en ouders bepalen of en in welke vorm deze begeleiding plaatsvindt.
- Als de plaatsing binnen dat jaar negatief blijkt te zijn voor de ontwikkeling van het kind, is terugplaatsing op de Oosteres mogelijk.

Ouders hebben te allen tijde het recht zelf het initiatief te nemen om basisscholen te benaderen.Onze ervaring is echter dat een eensgezinde samenwerking vanaf de start tussen Oosteres en ouders de meeste kans op succes biedt.

 

Risicofactoren:

De ervaring is dat het succes van de overplaatsing afhankeijk is van de volgende factoren:

- de chemie van de groep, waarin de leerling op de basisschool komt (binnen een 'slechte' basisschool kan je een groep treffen, die onderling een positieve chemie heeft, en 'goede' basisscholen met groepen, waarin terugplaatsing niet verstandig is)
- de opvoedkundige capaciteiten van de leerkrachten, waamee het kind te maken krijgt, ook ten aanzien van het kunnen omgaan met verschillen (maar vooral in pedagogische zin)