Aanmelden nieuwsbrief

Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

U kunt zich op elk gewenst tijdstip weer afmelden voor de nieuwsbrief.

E-mail adres:

Contact

SBO De Oosteres
Winkelsteeg 6
7607 AT Almelo
Telefoon: 0546 813085
E-mail: info@oosteresopoa.nl

Algemeen:

Elke leerling die in een schooljaar 12 of 13 wordt, is schoolverlater aan het eind van dat schooljaar.Let wel: Een schooljaar loopt van 1/10 t/m 30/9. Dat betekent dat een leerling, die op 26 september 2017 12 wordt, nog 12 wordt in het schooljaar 2016/2017.

Elke leerling die dus in 2016/2017 schoolverlater is, gaat per 1-8-2017 naar het voortgezet onderwijs. In het schooljaar 2016/2017 worden al deze leerlingen vóór de Kerstvakantie psychologisch onderzocht, om een recent IQ vast te stellen. Sommige leerlingen krijgen een individueel onderzoek, anderen een groepsonderzoek.

Als er al een IQ-meting is geweest, die op 1-4-2017 niet ouder is dan twee jaar, kan het zijn dat er geen nieuw onderzoek wordt gedaan.

Procedure:

In de periode vóór de Kerstvakantie worden de IQ-onderzoeken gedaan.
In januari worden de CITO-onderzoeken afgenomen. Dat is niet het eindonderzoek, zoals op de reguliere basisschool, maar het zijn de schoolonderzoeken voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen/ wiskunde.
Eind januari/begin februari krijgen de ouders in een persoonlijk gesprek op school te horen, welk advies de school geeft.
De ouders melden hun kind vóór 1 april aan bij de school van hun keuze (let wel: Ouders zijn verantwoordelijk voor de aanmelding).
In de periode april t/m juni bepaalt de school voor vervolgonderwijs of ze de aanmelding omzetten in een in- schrijving. Als dat niet het geval is, volgt een aanvullende procedure. De ervaring is, dat elke schoolverlater per 1 augustus op een school voor vervolgonderwijs staat ingeschreven.

Advies:

De Commissie van Onderzoek en Begeleiding (CvB) adviseert de directeur welk advies hij de ouders geeft. In het advies proberen de leden van de CvB aan te geven op welke school voor vervolgonderwijs de leerling, naar hun idee, de meeste kans maakt de opleiding positief af te sluiten.

De CvB bestaat uit de orthopedagoog (Wouter Arends), de schoolmaatschappelijk werkende (Beatrix Muller), de intern begeleider (Genia Fisscher), de directeur (Leo Huisman) en de groepsleerkracht(en) van de stamgroep, waarin de leerling zit.

De ouders hebben het recht een andere keuze te maken. Het is aan de school voor vervolgonderwijs om te beslissen of ze de aanmelding omzetten in een inschrijving. Dus: De Oosteres adviseert op basis van hun ervaringen met de leerling. De ouders kiezen bij welke school ze aanmelden en de school voor vervolgonderwijs beslist over de toelating en inschrijving.

Criteria voor het advies:

Het advies wordt bepaald door drie elementen:
- Het IQ
- Het niveau op de hoofdvakken per 1-2-2017
- Het gedrag

Er zijn twee technische hoofdvakken (technisch lezen en spelling) en twee inzichtelijke hoofdvakken (begrijpend lezen en rekenen/wiskunde). Voor VMBO moeten minstens twee hoofdvakken op 1-2-2017 een niveau hebben va minstens begin groep 6. Eén van die hoofdvakken moet een inzichtelijk hoofdvak zijn. Liefst begrijpend lezen.

Voor de kleine klassen van het VMBO (LeerWeg Ondersteunend Onderwijs = LWOO) moet het IQ 80 of hoger zijn. Als het IQ tussen de 74 en 80 ligt, is het niveau van de hoofdvakken van groter belang. Vooral het niveau van de inzichtelijke hoofdvakken.

Bij VMBO Basisberoepsgericht/Kaderberoepsgericht (BB/KB) gaat het bij de inzichtelijke hoofdvakken om een niveau van begin groep 6.
Bij VMBO Gemengd- of Leertheoretisch (GT/LT) gaat het bij de inzichtelijke hoofdvakken om een niveau groep 6 of begin  groep 7. En een IQ van 90 of hoger.
Soms is HAVO mogelijk, als de inzichtelijke hoofdvakken op een niveau eind groep 7 of groep 8 liggen. Bij het IQ gaat het dan om een IQ van 100 of hoger.


Is het IQ lager dan 75 dan komt praktijkonderwijs eerder in aanmerking als vervolgonderwijs. Als het IQ lager is dan 60 komt het Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 3) in beeld. Bij een harmonisch  IQ van 54 of lager is het altijd Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 3).

Bij het gedrag gaat het erom of:
- de leerling in staat is op een PRO-school of VMBO-school onderwijs te volgen, zonder het onderwijs voor de andere leerlingen te verstoren of een meer dan redelijke inzet van de leerkracht vereist;
- de leerling in staat is zo  om te gaan met de een situatie die meer zelfdiscipline, eigen verantwoordelijkheid en
inzet vereist;
- de kans meer dan redelijk is dat hij de opleiding met goed gevolg beeindigt.

Scholen voor vervolgonderwijs en open dagen:

Voor praktijkonderwijs zijn  de volgende scholen beschikbaar: Erasmus (Almelo), Reggesteyn (Rijssen), de
Maat (Ommen), Praktijkonderwijs Hardenberg (Hardenberg).
Voor LWOO/VMBO zijn de volgende scholen beschikbaar: Erasmus (Almelo), PiusX (Almelo), Noordik (Almelo, Vriezenveen, Vroomshoop), Reggesteyn (Rijssen), Waerdenborch (Holten), Canisius (Tubbergen), AOC (Almelo), Schakelklas VMBO (Almelo).

Voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 3) zijn beschikbaar: de Brug (Almelo), Boslustschool (Ommen).
Voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 4) zijn beschikbaar: Mozaiek (Almelo), Passage (Almelo), Veenenlanden (Almelo), Elimschool (Hellendoorn), Klein Borculo (Borculo).
Voor leerlingen die andere speciale onderwijsbehoeften hebben, zijn er andere scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs beschikbaar: Roessingh (Enschede), Maatman (Enschede), Schuttes Bosschool (Enschede).

De scholen voor praktijkonderwijs en LWOO/VMBO houden open dagen. Meestal staan de data in de dagbladen, op publicatieborden of op hun websites. Soms geven wij als Oosteres eventuele flyers mee. De scholen voor VSO stellen vaak prijs op een persoonlijke rondleiding van de ouders. Dan moet er een aparte afspraak worden gemaakt.

Wel of niet met 12 jaar naar het VO:

De wet zegt dat elk kind dat minstens acht jaar basisonderwijs heeft gehad (7520 lesuren), naar het voortgezet onderwijs mag.

Leerlingen die in 2016/2017 13 jaar worden, gaan per 1-8-2017 naar het vervolgonderwijs. Er is geen vervolgjaar, waarin een leerling op de Oosteres 14 wordt.

Als een leerling 12 wordt, kan de CvB de ouders adviseren hun kind nog een jaar langer op de Oosteres te houden. De leerling gaat dan in het schooljaar, waarin hij 13 wordt, naar het vervolgonderwijs. Redenen hiervoor kunnen zijn dat een leerling nog niet weerbaar genoeg is voor plaatsing op het LWOO/VMBO, of dat met een extra jaar een plaatsing op het LWOO/VMBO wel realiseerbaar is. Ouders kunnen echter toch beslissen hun kind alsnog met 12 jaar naar het voortgezet onderwijs te laten gaan.

Als de CvB beslist dat een leerling met 12 jaar van school gaat en de ouders willen dat de leerling nog een jaar op de Oosteres blijft, dan is een positieve beslissing van de school vooral afhankelijk van:
- de mate waarin voor de leerling nog een zinvol programma is aan te bieden en de mate waarin het programma van de vervolgschool beter aansluit op wat de leerling nodig heeft.
- de mate waarin het gedrag van de leerling de voortgang van de lessen en/of de veiligheid van de andere leerlingen dreigt te gaan verstoren.

Als de CvB besluit negatief te adviseren en de directie dit advies overneemt, zal hij het bestuur adviseren de leerling per 1 augusus uit te schrijven en dat ook mededelen aan de leerplichtambtenaar. Ouders kunnen dan bij het bestuur van de Oosteres (stichting OPOA, 0546-544700) aangeven dat zij een besluit wensen van dit bestuur en eventueel bezwaar aantekenen.

Eindtoets:

In april wordt een eindtoets afgenomen bij alle schoolverlaters. Dit is de eindtoets van Route8. Onze ervaring is, dat deze eindtoets een heel reeel beeld geeft van het eindniveau en ons advies. Onze ervaringen met de eindtoets van het CITO waren dat deze toets minder aansloot bij ons onderwijs. De eindresultaten gaan naar de onderwijsinspectie en ons bestuur. Op die manier wordt gecontroleerd of wij voldoende kwaliteit hebben geboden.